Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode

Hvad er det vigtigste for radikale medlemmer? Klima og troværdighed viser det sig

Efter en på alle måder anderledes og hård periode med coronavirus, kigger vi nu fremad på et Danmark, der begynder at åbnes igen. Det betyder, at vi i Radikale Venstre igen lægger os i selen for et grønnere, friere og stærkere Danmark. Men hvad er det egentligt, der er det vigtigste for Radikale Venstre i de kommende år? Det fik vi nogle indikationer på over vinteren, hvor Morten Østergaard og Svend Thorhauge tog undt i landet for at tale med de radikale medlemmer om hvilke udfordringer partiet skal prio-ritere de kommende år.
Af Xenia Due
 
Tiden med corona har givet tid og anledning til eftertanke. Tid til at tænke over, hvad der er vigtigt, og hvad vi som parti bør fokusere på. Hvordan indretter vi bedst vores samfund, så vi passer på både men-nesker, økonomi og klima? Før vi kendte til corona, tog landsformand Svend Thorhauge og politisk leder Morten Østergaard rundt i landet for at tale med de radikale medlemmer om netop det. Her mødte de medlemmerne med af de helt store spørgsmål; Hvad vil vi huskes for om fire år? Hvad er den største udfordring? Og hvordan genskaber vi tilliden til politikere? Svarene er selvfølgelig kun et udtryk for holdnin-gen hos de medlemmer, der deltog i møderne, og svarenes præcise formuleringer varierer selvfølgelig en del, og er derfor blevet samlet i større kategorier. Men ikke desto mindre, er der tydelige tendenser un-der alle tre spørgsmål, der går på tværs af landet, og peger Radikale Venstre i en troværdig, grøn og ærlig retning.
 
 
Radikale Venstre skal huskes som et troværdigt parti
I løbet af vinteren stimlede hundredvis af radikale medlemmer sammen for at lægge linjen for partiets politiske kurs. Fra skibsværftet i Helsingør til musiklokalet i Odense var både nye og gamle medlemmer klar til at give deres svar på formandskabets store spørgsmål. Hvert møde indledtes med, at alle skulle spole tiden frem og svare på, hvad vi som parti vil huskes for om fire år, og skrive deres svar på en post-it. Svarene var både mange og forskellige, og der er selvfølgelig variationer på tværs af landet. Alligevel er det tydeligt, at der er visse ting, der er helt centrale for radikale medlemmer - uanset storkreds. Når alle post-its lægges sammen, er det tydeligt, at troværdighed og tillid er de ord, som de radikale medlemmer helst ser knyttet til Radikale Venstre. Denne kategori udgør hele 20 procent af de post-its, der blev skrevet over hele landet. Der er også et stort ønske om, at Radikale Venstre er et parti, der karakteriseres ved at lytte og indgå dialog og samarbejde i den kommende tid. 
 
Derudover er det også tydeligt, at der er et stort ønske om, at partiet huskes som visionære, og for at være dem, der gik foran og skabte forandring. Det knytter sig måske særligt til en anden kategori, nemlig klima. Her menter fem procent altså, at klimaet er den vigtigste ting, Radikale Venstre som parti skal huskes for, efter denne periode. Det knytter sig igen til den tredjestørste kategori, nemlig stå fast & mod. For som vi har set i den første periode af regeringens levetid, har klimahandling ikke været noget man opnår ved at ligge på den lade side. Som Morten Østergaard flere gange har udtalt, har regeringen des-værre ikke været så proaktive, som klimakrisen egentligt kræver, og derfor er Radikale Venstres rolle vigtigere end nogensinde før: Vi skal turde stå fast, og kræve handling! Det er dét, vi er valgt ind på, og det er dét, de radikale medlemmer vil.
 
 
Udover de store kategorier, er det også værd at bemærke flere af de mindre kategorier. Radikale medlemmer se også gerne, at partiet huskes for ærlighed, ordentlighed, ansvarlighed og kompetence. Men også ordet humanisme går igen, og bliver nævnt på 8 procent af post-its på tværs af landet.
 
 
35 procent mener, at klima er den vigtigste udfordring
Hvad er den største udfordring? Til dette spørgsmål var svaret et klart og rungende ”KLIMA.” Et emne der gik igen i en tredjedel af alle svar landet over. 
 
Fra sedler, hvor er stod ”klima, klima, klima”, til de meget konkrete, såsom denne seddel skrevet af et medlem fra Københavns Storkreds: ”Hvorfor kan private ikke etablere solcelleparker pga. systemet?”. Klimaet fylder tydeligvis meget i radikale medlemmers bevidsthed, når over en tredjedel af alle sedlerne peger i denne retning på nationalt plan. Dykker man ned i de mere lokale tendenser, fylder klimaet i nogle storkredse, eksempelvis Nordsjællands Storkreds, hele 46%. Det efterlader ikke meget plads til hver-ken tvivl eller tøven: Politikere, radikale eller ej, skal i gang, og det skal være med det samme. Grøn betyder nu, for de radikale medlemmer. Og dette kald på handling har den radikale folketingsgruppe da også i den grad taget på sig. Udover en grøn finanslov og en historisk klimalov, har Radikale gang på gang kaldt regeringen til klimahandling. Vi har forslået en grøn skattereform, en energi-ø, og meget andet. Nu – i coronaens lys – har Radikale Venstre taget den konstruktive hat på, og argumenterer for, at genåbningen af Danmark er en mulighed for grøn omstilling i stor stil. Krisen har lært os, at hvis vi vil, så kan vi ændre vores ellers så urokkelige vaner, og den har vist os at vi, som danskere, kan stå sammen for at beskytte og hjælpe hinanden. Og dét samfundssind kan vi tage med videre ind i arbejdet mod et grønnere Danmark.
 
 
Uddannelse, udsyn og retssikkerhed
Selvom klima er den altoverskyggende udfordring i denne statistik, er der også andre politikområder, der skal tages fat på ifølge radikale medlemmer. Her fylder særligt uddannelse, det internationale og EU, samt retsstaten og retssikkerhed. Alle sammen store og vigtige emner, der alle er dybt forankrede i det radikale DNA. Alle tre kategorier er også felter, hvor radikale ordførere har været på banen for at presse regeringen fremad. Det har blandt andet resulteret i, at uddannelsesloftet endelig er blevet revet ned, til stor glæde og lettelse for studerende landet over. Derudover er det værd at nævne, at både skat og udligning som enkeltområder også udgør kategorier i sig selv. Dette illustrerer tydeligt, at disse også er presserende og vigtige områder at gribe fat på. Og netop det arbejde er skatte- og kommunalordfører Kathrine Olldag dybt optaget af, og venter spændt på, at forhandlingerne om udligningsreformen genoptages. Endelig fylder områder som integration, flygtninge og indvandrere, samt sammenhængskraft og tillid også som centrale udfordringer, som Radikale Venstre skal arbejde for at løse.
 
 
Ærlighed skaber tillid 
Hvordan genskaber vi tilliden til politikere? Dette er et spørgsmål som har været både Morten Østergaard og Svend Thorhauge meget på sinde. Hvordan leder man et politisk parti, når politikere er dén gruppe i befolkningen, der er mindst tillid til. Svaret er givetvis hverken enkelt eller nemt. Men ét er sikkert: det er noget, som Radikale Venstre skal og vil arbejde intensivt for. Og her er medlemmernes svar på spørgsmålet en vigtig kilde for partiet. Derfor har disse svar også indgået i strategien, der netop nu lægges for de kommende år. 
 
Svarene fordeler sig på flere større kategorier. Størst er kategorien Ærlighed tæt efterfulgt af Troværdighed. I al sin simplicitet udgør disse to begreber altså kernen af, hvad medlemmer af Radikale Venstre mener, kan genskabe tilliden til politikere. Disse begreber knytter sig også til den næste kategori, nemlig Samarbejde og måden vi laver politik på. Eksempelvis skriver et medlem fra Københavns Storkreds: ”Åbenhed og ærlighed også omkring tvivl og kompromisser”. Denne kategori adresserer også mere direkte, at der er en utilfredshed med det magtspil politik til tider er; ”Mindre politisk drilleri/skænderi mellem partier, mindre personligt”, som et medlem skriver. Det er et råb på et samarbejdende folkestyre, der laver politik på en konstruktiv måde. 
 
Derudover noterer mange et ønske om lederskab og handling, samt en lyttende tilgang. Disse kategorier går igen fra det første spørgsmål, der handlede om hvad Radikale Venstre skal huskes for. Og det indikerer også, at selve spørgsmålet om tillid er højt prioriteret blandt radikale medlemmer. Endelig suppleres disse større kategorier af mindre, men ligeledes vigtige input. Det gælder både et fokus på de virkelige problemer, herunder en realisme og saglighed i arbejdet som politiker. Men det gælder også mere konkrete ting, som at værne om retsstaten, klima og miljø, og skat og udligning. Alle disse mindre kategorier understøtter også idéen om, at det er vigtigt for tilliden til politikere, at politikere ses og opfattes som produktive; at de handler og arbejder for fremgang.
 
 
Alle disse kategorier er selvfølgelig meget brede og overordnede. Dykker man ned lokalt og i hver enkelt post-it findes der endnu flere interessante indsigter. Derfor har alle post-its fra landets storkredse de sidste mange måneder hængt på plakater i det radikale gruppeværelse på Christiansborg som en kilde til inspiration, og en påmindelse om hvad der er vigtigt. Hvis du vil se mere om hvad der fylder i lige netop din storkreds, så kan du se det herunder.
 
Lokale tendenser: Se mere her!